သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လၢႆ တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း
Wednesday, 23 April 2014 14:29

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 287၊ 152၊ 576လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ111 ၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ မတ်ႉတူဝ်လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

သိုပ်ႇလူ
 
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ
Wednesday, 23 April 2014 11:45

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇမင်းၵုင်း ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် လွႆဢၢင်ႇလႄႈ လွႆသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ယွၼ်ႉပေႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၵ်းတမ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 4လုၵ်ႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၸၢႆးယွတ်ႈမိူင်း ၸၢႆးၼမ်းၸိူင်း ၽူႈႁၢႆႉၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇပၢႆႉ ငဝ်းတူင်ႉမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
Wednesday, 23 April 2014 10:19

 
တိူင်းသိုၵ်းရလၶ ၶူဝ်လမ် လူင်းတိၺွပ်းၽဵဝ်ႈသိမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်
Monday, 21 April 2014 15:03

တိူင်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁွင်ႉဢဝ် ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း၊ ၵၢင်ႉပွၵ်ႉၵူႈပွၵ်ႉ လႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ/လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းၽိဝ်ႈသိမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်။

သိုပ်ႇလူ
 
ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA
Sunday, 20 April 2014 16:58

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်။

သိုပ်ႇလူ
 
တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၸတ်းပွႆး ပီႊၵွၼ်းၶမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50ပီႊ
Sunday, 20 April 2014 11:50

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊၵွၼ်းၶမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ထူၼ်ႈတဵမ် (50)ပီႊ တီႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်ႈႁပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း (RCSS/SSA)၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသွင်ပႃႇတီႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

သိုပ်ႇလူ
 
ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၼၢႆး ထုၵ်ႇၽူႈမီးငိုၼ်းၶဝ် မႃးယႃႉၵဝ်းၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်မီးမႃး ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ
Saturday, 19 April 2014 15:54

ၼမ်ႉႁူးတိုၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၵိုၵ်းၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးမႃး ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ်တေလႆႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ဢဝ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ႁိမ်းၼမ်ႉႁူးၼၼ်ႉ ၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်း တီႈႁိမ်းမၼ်း။

သိုပ်ႇလူ
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 126

Video

Face Book

RadioFont

Fonts and Keyboard

click here to download

ၽဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢႆ6

Who's Online

We have 215 guests online


ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢၢၼ်ႇၼမ်သုတ်း